Slippers

1945 Musical

Film-opera based on Tschaikovsky's adaptation of Gogol's story, 'Noch' pyered Rozhdestvom.'