Neon kurage: Shinjuku hanadensha

1973

Pinku from 1973.