Eye Cinema, Galway logo

Eye Cinema, Galway


Today
Tue 15 Oct

13:25 2D
14:20 2D
16:35 2D
19:00 2D

Wed 16 Oct

13:25 2D
14:20 2D
16:35 2D
19:00 2D

Thu 17 Oct

13:25 2D
14:20 2D
16:35 2D

Today
Tue 15 Oct

21:40 2D

Wed 16 Oct

21:40 2D

Thu 17 Oct

21:40 2D

Today
Tue 15 Oct

13:30 2D
16:05 2D
18:40 2D
21:15 2D

Wed 16 Oct

10:30 2D
13:30 2D
16:05 2D
18:40 2D
21:15 2D

Thu 17 Oct

13:30 2D
16:05 2D
18:40 2D
21:15 2D

Today
Tue 15 Oct

13:10 2D

Thu 17 Oct

13:10 2D

Today
Tue 15 Oct

13:50 2D
15:10 2D
16:30 2D
17:50 2D
18:20 2D
18:50 2D
20:30 2D
21:00 2D
21:30 2D

Wed 16 Oct

13:50 2D
14:25 2D
16:30 2D
18:20 2D
18:50 2D
20:30 2D
21:00 2D
21:30 2D

Thu 17 Oct

13:50 2D
15:10 2D
16:30 2D
17:50 2D
18:20 2D
18:50 2D
20:30 2D
21:00 2D
21:30 2D

Today
Tue 15 Oct

13:00 2D

Wed 16 Oct

13:00 2D

Thu 17 Oct

13:00 2D

Today
Tue 15 Oct

14:15 2D
16:30 2D
18:05 2D
20:45 2D

Wed 16 Oct

14:15 2D
16:30 2D
18:05 2D
20:45 2D

Thu 17 Oct

14:15 2D
16:30 2D
18:05 2D
20:45 2D

Today
Tue 15 Oct

13:05 2D

Wed 16 Oct

14:35 2D

Thu 17 Oct

13:05 2D

Today
Tue 15 Oct

15:35 2D
21:10 2D

Wed 16 Oct

15:35 2D
21:10 2D

Thu 17 Oct

15:35 2D

Today
Tue 15 Oct

16:20 2D

Wed 16 Oct

11:00 2D
16:20 2D

Thu 17 Oct

16:20 2D

Today
Tue 15 Oct

15:40 2D

Wed 16 Oct

15:40 2D

Thu 17 Oct

15:40 2D

Today
Tue 15 Oct

18:35 2D
21:05 2D

Wed 16 Oct

18:35 2D
21:05 2D

Thu 17 Oct

21:05 2D

Today
Tue 15 Oct

13:35 2D

Wed 16 Oct

13:35 2D

Thu 17 Oct

13:35 2D
National Theatre Live: A Midsummer Night's Dream

National Theatre Live: A Midsummer Night's Dream

Running time: 180 mins

Next
Thu 17 Oct

19:00 2D

Today
Tue 15 Oct

16:55 2D
19:05 2D
21:20 2D

Wed 16 Oct

10:30 2D
16:55 2D
19:05 2D
21:20 2D

Thu 17 Oct

16:55 2D
19:05 2D
21:20 2D
The Metropolitan Opera: Turandot ENCORE

The Metropolitan Opera: Turandot ENCORE

Running time: 205 mins

Next
Wed 16 Oct

11:00 2D
Miles Davis: Birth of the Cool

Miles Davis: Birth of the Cool

Running time: 115 mins

Today
Tue 15 Oct

19:15 2D

Wed 16 Oct

19:15 2D

Thu 17 Oct

18:35 2D